มาตรการการแข่งขันเทนนิสรายการ LTO Junior Championships 2021 (ครั้งที่ 6)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Written by LTAT Admin

มาตรการการแข่งขันเทนนิสรายการ LTO Junior Championships 2021 (ครั้งที่ 6)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค อันเป็นการจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่ ทางผู้จัดการแข่งขัน จึงขอประกาศมาตรการในการเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1. ต้องนำหลักฐานแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจหน้าทางเข้าสนาม ดังนี้
1.1 มีเอกสารรับรองหรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่การรักษาสิ้นสุดลง
1.2 มีเอกสารผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) หรือ ผลตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ที่เป็นลบ จากคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
1.3 มีเอกสารรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ดังนี้
1.3.1 Sinovac หรือ Sinopharm หรือ Sputnik V จำนวน 2 เข็ม
1.3.2 วัคซีนผสม Sinovac + AstraZeneca หรือ Sinopharm + AstraZeneca หรืออื่นๆ จำนวน 2 เข็ม 1.3.3 AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.3.4 Pfizer / Moderna / Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. มาตรการหลัก
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนาม
2.2 สแกน QR-Code
2.3 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนาม (ยกเว้นเวลาลงแข่งขันในสนาม)
2.4 เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
2.5 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
2.6 จำกัดผู้ปกครอง, ผู้ติดตามหรือผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อนักกีฬา 1 คน

หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองผลการตรวจหรือการฉีดวัคซีน จากแพทย์หรือสถานพยาบาล ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น และควรเผื่อเวลาในการตรวจเอกสารก่อนเข้าทำการแข่งขัน ณ บริเวณทางเข้า

LTAT