ประกาศ ปรับขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19

Written by LTAT Admin

ประกาศ ปรับขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19

ประกาศ
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ปรับขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19
*************************
เพื่อเป็นการจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ปรับวิธีการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยสมาคมฯ ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่บางส่วนเพื่อให้บริการที่สมาคมฯ และบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work At Home)
จึงเรียนแจ้งมาเพื่อขอความกรุณาจากนักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้ติดต่องานทุกท่าน
ลดการเดินทางไปที่สมาคมฯ เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 โดยสามารถติดต่อสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ซึ่งจะให้บริการโดยเร็วที่สุด) ทั้ง 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางอีเมลล์ : LTAT_THAI@LTAT.ORG
2. ทางไลน์แอดของสมาคม ID : @zoa9741q
3. ทาง Facebook สมาคม : สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT
4. ทางโทรศัพท์ : 02-503-4080 เวลา 08:30 – 16:30 น. ในวันปฏิบัติงานจันทร์ถึงศุกร์
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ)


สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ปรับขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19
*************************
เพื่อเป็นการจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ปรับวิธีการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยสมาคมฯ ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่บางส่วนเพื่อให้บริการที่สมาคมฯ และบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work At Home)
จึงเรียนแจ้งมาเพื่อขอความกรุณาจากนักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้ติดต่องานทุกท่าน
ลดการเดินทางไปที่สมาคมฯ เพื่อจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 โดยสามารถติดต่อสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ซึ่งจะให้บริการโดยเร็วที่สุด) ทั้ง 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางอีเมลล์ : LTAT_THAI@LTAT.ORG
2. ทางไลน์แอดของสมาคม ID : @zoa9741q
3. ทาง Facebook สมาคม : สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT
4. ทางโทรศัพท์ : 02-503-4080 เวลา 08:30 – 16:30 น. ในวันปฏิบัติงานจันทร์ถึงศุกร์
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายไทยทนุ วรรณสุข
เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

LTAT