ประกาศสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง มาตรการการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

Written by LTAT Admin

ประกาศสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง มาตรการการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

เนื่องจาก สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๔ ภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และ ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อของพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค อันเป็นการจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่ ทาง สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงแจ้งมาตรการที่สำคัญในการเดินทางไปแข่งขันยังจังหวัดต่างๆ (แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

**๑. จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ) ณ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๑.๑ มีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วไม่เกิน ๓ เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
|๑.๒ ผู้ที่เดินทาง ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test หรือผลตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit)จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดย กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือ
๑.๓ ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (Sinovac จำนวน ๒ เข็ม, Sinopharm จำนวน ๒ เข็ม, Moderna จำนวน ๒ เข็ม, Pfizer จำนวน ๒ เข็ม, Sinovac + AstraZeneca (ผสม), Sputnik V จำนวน ๒ เข็ม) หรือ
๑.๔ ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson จำนวน ๑ เข็ม, AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

**๒. จังหวัดขอนแก่น (ภาคอีสาน) ณ สนามเทนนิส ศรีชาพันธุ์
๒.๑ มีหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ครบเกณฑ์ตามที่กำหนด หรือ
๒.๒ ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน หรือ
๒.๓ ได้รับวัคซีน Pfizer / Moderna / Johnson & Johnson เข็มที่ ๑ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ
๒.๔ มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ (RT-PCR) เป็นลบไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือ
๒.๕ มีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินที่กำหนด

**๓. จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) ณ สนามเทนนิส เทศบาลนครหาดใหญ่ (จิระนคร)
๓.๑ ได้รับวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer หรือแบบไขว้ ครบ ๒ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน, AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ
๓.๒ มีเอกสารผลตรวจโควิด-๑๙ เป็นลบ โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) โดยคลินิก หรือโรงพยาบาล โดยผล ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือ
๓.๓ มีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินที่กำหนด

**๔. จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
๔.๑ มีเอกสารรับรองหรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และหายแล้ว เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่การรักษาสิ้นสุดลง
๔.๒ มีเอกสารผลตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) หรือ ผลตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ที่เป็นลบ จากคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง
๔.๓ มีเอกสารรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ดังนี้
๔.๓.๑ Sinovac หรือ Sinopharm หรือ Sputnik V จำนวน ๒ เข็ม
๔.๓.๒ วัคซีนผสม Sinovac + AstraZeneca หรือ Sinopharm + AstraZeneca หรืออื่นๆ จำนวน ๒ เข็ม
๔.๓.๓ AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
๔.๓.๔ Pfizer / Moderna / Johnson & Johnson จำนวน ๑ เข็ม โดยฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
*** ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากไม่มีผลตรวจโควิด-๑๙ หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ครบตามจำนวน หรือมีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วไม่เกิน ๙๐ วัน จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน และขอความกรุณาติดตามรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละจังหวัดอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยในการเดินทางไปแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพล (กิฟท์) ไชยเดช โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๙๘๓๘๕๙

LTAT