เปิดโผนักหวดเยาวชนไทย มีชื่อร่วมศึกคัดทีมชาติปี64

Written by LTAT Admin

เปิดโผนักหวดเยาวชนไทย
มีชื่อร่วมศึกคัดทีมชาติปี64

เปิดโผนักหวดเยาวชนไทย
มีชื่อร่วมศึกคัดทีมชาติปี64

วันที่ 8 มกราคม 2564 สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อนักเทนนิสเยาวชนที่มีสิทธิ์ร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี อย่างเป็นทางการ

นักกีฬาที่มีรายชื่อติด 1 ใน 16 อันดับแรกอยู่แล้ว ไม่ต้องยืนยันสถานะว่าจะเข้าร่วมเพราะได้สิทธิ์อัตโนมัติ ยกเว้นนักกีฬาต้องการถอนตัว สามารถแจ้งถอนตัวได้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) หากนักกีฬาตัวจริงมีการถอนตัว จะทำให้นักกีฬาสำรองได้เลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริงโดยอัตโนมัติ

ส่วนเรื่องวันทำการแข่งขัน หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และได้รับนโยบายจากรัฐบาล ทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับรายชื่อนักเทนนิสเยาวชนที่มีสิทธิ์ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 1.แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน 2.ริว โกฏิกุล 3.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน 4.เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น 5.ธรรม์ พันธราธร 6.ปังยะ ผลพิรุฬห์ 7.วีรวิชญ์ กำพุฒ 8.แดนไทย ตาก้อง 9.ชวิน ลิ่มมานะกุล 10.อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง 11.วรเมธ บุญพึ่ง 12.ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี 13.ปภังกร บุญฤทธิ์ 14.เตชธรรม ศรีเสน 15.อริยพล หลีกุล และ 16.ปิยังกูร ฉัตรมาศ ขณะที่ สำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) ตรัย ศรีเสน, ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์, รัตนกร ธรรมสอน, ภูเบศ วรนุตารักษา

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 1.ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา 2.อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ 3.ธฤตา หงษ์หยก 4.ณปภัช เสรยานนท์ 5.จิณห์นิภา ตราชูวณิช 6.โชติรินทร์ แก้วก่า 7.ปวีณอร นวลศรี 8.พิชญาภัค ศรีมุกข์ 9.ณพัฐธิกา ราศรี 10.จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ 11.ริโอะ ฮิกาชิ 12.ปารมี ทัดแก้ว 13.พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ 14.ณวรรญา ณภาสวรรณ 15.พิรยา ทรัพย์พันแสน และ 16.จิราพร วรรณสุทธิ์ ขณะที่นักกีฬาสำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) นทพร ขัติยะ, ภัทรวดี ชนะวงศ์, ณัฐรดา ผลเจริญ, เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 1.ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ 2.ภพธรรม ศรีวงษ์ 3.ณัฐพนช์ เถามณี 4.ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี 5.วชิรวิทย์ สิงหการ 6.ทัดพงษ์ กมลปัญญากร 7.คุณานันท์ พันธราธร 8.รวิพล ขวัญจันทร์ 9.เดเนียล เขียวรักษา 10.อรุษ ชินสุภัคกุล 11.ธีรภัทร หลาบหนองแสง 12.ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา 13.ปราณบิดร บัวอินทร์ 14.ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี 15.พีรวัชร สุขใจ และ 16.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ ขณะที่นักกีฬาสำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) พชร ทวีกุล, ภูธฤต สฤษดิสุข, เรวัตน์ ปารีศรี, ภูชิสส์ สุขใจ

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 1.กมลวรรณ ยอดเพ็ชร 2.พิมพ์มาดา ลิม 3.มาหยา บุญญาอรุณเนตร 4.ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล 5.กัญจน์ชญา จูงวัฒนา 6.โยษิตา ศรีพร 7.นภัสกร สมิตไมตรี 8.เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ 9.พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ 10.ณัฐณิชา มูลทา 11.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล 12.เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ 13.พรปวีณ์ นวลศรี 14.ปพิชญา อิสโร 15.ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง และ 16.วิรินทร์ รื่นถวิล ส่วนนักกีฬาสำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) ณัฐณิชา กฤติยาวงศ์, อิซูมิ นากาจิมะ, วรนิษฐา สุขแก้ว, นวภร หุยะพันธ์

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 1.ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย 2.รชตะ ธรรมเจริญสถิต 3.ภูมิพัฒน์ สุขโข 4.จ้าว แวนสเคาวิค 5.นฤบดี บุญวัฒน์ 6.สกาย ถาวรไชยโสภณ 7.อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ 8.ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ 9.พงศธร ขันติกิจ 10.ทินภัทร เทียนธวัช 11.ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 12.ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ 13.พชร สุขเลี่ยน 14.ปรมะ ศัสตุระ 15.นฤต พงศาชำนาญกิจ และ 16.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ สำหรับนักกีฬาสำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) พาริช เศวตวาณิช, พีรณัฐ ศรีระวีวงศา, ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล, อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 1.สลักทิพย์ อุ่นเมือง 2.วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ 3.กมรวรรณ ก้อนศิลา 4.ไทร่า ลิธิบี 5.ตปณีย์ บุญวัฒน์ 6.พิมพ์มาดา ทองคำ 7.ศุภนิด นพฤทธิ์ 8.กมลวรรณ ยอดเพ็ชร 9.อัจฉราพร วรรณโพธิ์ 10.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร 11.รสิตา กูลหนองแดง 12.ปวรดา ไทเมืองพล 13.พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ 14.วราภรณ์ เมืองโพธิ์ 15.ชินบัญชร สร้อยทอง และ 16.จุฬาพัชร สาธุธรรม ขณะที่นักกีฬาสำรอง 4 คน (เรียงตามอันดับที่มีสิทธิ์ก่อน) พิมพ์มาดา ลิม, ลัลน์ลลิต บุษดี, อภิชญา สฤษดิสุข, วันใส กสิกรรมไพบูลย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-factsheet…

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT