ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

Written by LTAT Admin

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

*********************
ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแผนงานในการส่งนักเทนนิสทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วนั้น เพื่อให้การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเทนนิสทีมชาติไทย จำนวน ๓๐ คน แบ่งเป็น ชาย ๑๕ คน และหญิง ๑๕ คน ก่อนที่จะมีการพิจารณาคัดเลือกนักเทนนิสจากกลุ่ม ๓๐ คนนี้เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ให้สิทธิ์แก่นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ (ชาย ๕ คน และ หญิง ๕ คน) เข้าอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ
๒. จัดการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเข้าร่วมกลุ่ม (ชาย ๘ คน และ หญิง ๘ คน)
๓. สมาคมฯ จะพิจารณาจากความพร้อมและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ในการให้สิทธิ์แก่นักเทนนิสเข้าร่วมกลุ่มเป็นกรณีพิเศษ (ชาย ๒ คน และ หญิง ๒ คน)

***๑. การเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
๑.๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ (ใช้อันดับนักเทนนิสไทย ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในการประกาศสถานภาพ)
๑.๒ นักเทนนิสที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติฯ ต้องไปลงชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (รอบแรก) ตามวันและเวลาแข่งขัน ในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว (ไม่มีค่าสมัคร) ทั้งนี้จะกำหนดสายการแข่งขันไม่เกิน ๖๔ คน โดยรอบแรกและรอบสองใช้ระบบน็อกเอาท์หรือแพ้คัดออก คัดเอาผู้ชนะ ๑๖ คน เข้าไปแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม แข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม ผู้ที่ได้อันดับ ๑ ของกลุ่ม (รวม ๔ คน) จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่รั้งอันดับ ๒-๔ รวม ๑๒ คน จะได้เล่นรอบแก้ตัว ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๓ คน แข่งขันพบกันหมด และผู้ที่ได้อันดับ ๑ ของแต่ละกลุ่มในรอบนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับต่อไป (รวม ๔ คน)

***๒. การดำเนินการจัดการแข่งขัน
๒.๑ จัดการแข่งขันวันละ ๑ รอบ โดยแข่งขันในรูปแบบ ดังนี้
๒.๑.๑ รอบแรก (กำหนดสายการแข่งขันไม่เกิน ๖๔ คน) ใช้ระบบน็อกเอาท์หรือแพ้คัดออก แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวส์ปกติ (Traditional) ใช้อันดับ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในการจัดมือวางเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินชี้ขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้ที่ชนะ จะเข้าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ (๓๒ คน)
๒.๑.๒ รอบสอง (๓๒ คน) ใช้ระบบน็อกเอาท์หรือแพ้คัดออก แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวส์ปกติ (Traditional)
๒.๑.๓ รอบสาม (รอบแบ่งกลุ่ม ๑๖ คน) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๔ คน (กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D) แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวส์ปกติ (Traditional) ในการจัดแบ่งกลุ่มและการจัดมือวางเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินชี้ขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้ที่มีอันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่อไป
๒.๑.๔ รอบสุดท้าย สำหรับผู้ที่รั้งอันดับ ๒-๔ ของแต่ละกลุ่มแข่งขัน (รอบ ๑๒ คน) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๓ คน (กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D) แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวส์ปกติ (Traditional) ในการจัดแบ่งกลุ่มและการจัดมือวางเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินชี้ขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้ที่มีอันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่อไป
๒.๑.๕ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงทำการแข่งขันไม่ได้คะแนน หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่าน ชนะด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐ หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กำลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน
***หมายเหตุ การจัดอันดับในกลุ่มรอบพบกันหมด ให้จัดเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้
ก) จำนวนแมตช์ที่ชนะ
ข) จำนวนแมตช์ที่แข่งขัน
ค) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๒ คน (คู่) ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกัน (Head to Head)
ง) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๓ คน (คู่) ขึ้นไป ให้ดูเปอร์เซ็นต์เซตได้เสียที่ดีกว่า
จ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์เกมได้เสียที่ดีกว่า
ฉ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์แต้มได้เสียที่ดีกว่า
ช) ถ้าอันดับเท่ากันอีก คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสิน และผลการตัดสินให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
๒.๒ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์
๒.๓ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๕ มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นได้

***๓. กำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกตัว การแข่งขันคัดเลือกตัวแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงการแข่งขัน ดังนี้
– รอบแรก (๖๔ คน) แข่งขันวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (จัดสายแข่งขันวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ)
– รอบสอง (๓๒ คน) แข่งขันวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
– รอบสาม (๑๖ คน) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๕(จัดสายแข่งขันวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ)
– รอบสี่ (๑๒ คน) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ (จัดสายแข่งขันวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ
)***หมายเหตุ ทุกรอบการแข่งขันเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ตัดสินชี้ขาดเห็นเหมาะสม

******๔. มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๔.๑ นักกีฬาและผู้ติดตามต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเคร่งครัด
๔.๒ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีประกาศให้ทราบทางหน้า Facebook ของสมาคมฯ
๔.๓ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณสนามแข่งขัน จนกว่าจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

***๕. หากมีข้อต้องพิจารณาใด ๆ ความใดมิได้ปรากฏตามระเบียบการนี้ หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีข้อขัดแย้ง หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีเหตุที่ต้องให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ให้เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

LTAT