แจ้งข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Written by LTAT Admin

แจ้งข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เนื่องในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 18 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในรูปแบบ Hybrid

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ QR-Code ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

LTAT