ประกาศสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง ยกเลิกการจัดการแข่งขัน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๖

Written by LTAT Admin

ประกาศสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง ยกเลิกการจัดการแข่งขัน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๖

ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๔ ภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และ ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในปัจจุบัน ทำให้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รวมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จึงขอยกเลิกการจัดการแข่งขัน ทั้ง ๔ ภาค ดังกล่าว ได้แก่
๑. จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ) ณ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. จังหวัดขอนแก่น (ภาคอีสาน) ณ สนามเทนนิส ศรีชาพันธุ์
๓. จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) ณ สนามเทนนิส เทศบาลนครหาดใหญ่ (จิระนคร)
๔. จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

LTAT