เปิดให้บริการของสนามเทนนิสภายในกีฬาสมาคมกีฬาเทนนิสฯ นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Written by LTAT Admin

เปิดให้บริการของสนามเทนนิสภายในกีฬาสมาคมกีฬาเทนนิสฯ และมาตรการเข้าใช้สนามกีฬาเทนนิสประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง เปิดให้บริการของสนามเทนนิสภายในกีฬาสมาคมกีฬาเทนนิสฯ และมาตรการเข้าใช้สนามกีฬาเทนนิส ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีคำสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยในคำสั่งได้ผ่อนปรนในการใช้สนามเทนนิส แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเปิดการให้บริการของสนามเทนนิสภายในสมาคมกีฬาเทนนิสฯ นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้าใช้สนามกีฬาเทนนิส ที่แนบมาด้วยนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายไทยทนุ วรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!