บอร์ดอาชีพให้เรียกกลุ่มกีฬาอาชีพหารือวางแผนช่วยเหลือจากผลกระทบไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน

Written by LTAT Admin


บอร์ดอาชีพให้เรียกกลุ่มกีฬาอาชีพหารือวางแผนช่วยเหลือจากผลกระทบไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้มีผลกระทบต่อทุกวงการ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทีจำเป็นจะต้องเลื่อนและยกเลิกการแข่งขันออกไป ทำให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้ผลกระทบดังกล่าว แบ่งเป็นกลุ่มกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ มีดังนี้ 1.นักกีฬาอาชีพ จำนวน 2,071 คน ,2.บุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 1,575 คน ,3.สมาคมกีฬาอาชีพ จำนวน 14 สมาคม,4.สโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 175 สโมสร และ5.ผู้จัดการแข่งขัน จำนวน 13 ราย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพแต่ไม่มีกฎหมายกีฬาอาชีพรองรับที่ชัดเจน ประกอบด้วย 1.สมาคมกอล์ฟ สนามแข่งขันรถยนต์ และจักรยานยนต์ 2.บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ โดยมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นประธาน โดยมีหน้าที่หลักคือ 1.ให้รวบรวมรายชื่อของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบสิทธิต่างๆ ในการขอรับการช่วยเหลือ 2.ให้ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ โดยให้ประสานงานและการสอบถามจากทางสโมสรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต่างๆ ในการจัดการแข่งขันในกรณียกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน เพื่อที่จะได้รับทราบถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการวางแผนในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป 3. ให้ออกระเบียบการใช้จ่ายเงินในการช่วยเหลือดังกล่าว โดยให้นำรายละเอียดข้างต้นเข้าที่ประชุมพิจารณาอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายฝ่ายเลขาฯ วางแนวทางในการปรับแผนการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วในรายการแข่งขันต่างๆ ทั้งที่เลื่อนและยกเลิกการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ปรับเป็นการแข่งขันในประเทศแทน หรือรายการที่ยกเลิกการจัดการแข่งขัน อาจปรับแผนใช้งบประมาณเปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์การสอนวิธีเล่นกีฬาออกทางช่องทางต่างๆ ซึ่งต้องนำรายละเอียดนำให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/

LTAT