Coaches

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส”


» 2018 «

♦ ประกาศ!!  เปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 เปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอน เเละเชื่อมโยงกับระบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขึ้นทะเบียนบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนเทนนิส) 
“อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”
»» กรอกข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน (PDF file) หรือ (Word file)
»» กรอกประวัติผู้ฝึกสอนเทนนิส 
(PDF file) หรือ (Word file)

♦ ประกาศ!! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส “Level 2”

 LTAT /ITF “Coaching Advanced Players” (Formerly Level 2)
      (Course Dates : 2 – 13 July  2018)
 ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม »
คลิ๊กที่นี่«
 Factsheet »Click here«

“Application Deadline : 25 June 2018”

  ประกาศ!! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส “Level 1”

 LTAT/ITF “Coaching Beginner & Intermediate Players” Course  (Level 1)
      (Course Dates : 16 – 27 July  2018)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม »คลิ๊กที่นี่«
 Factsheet   »Click here«

“Application Deadline : 9 July 2018”

 


 ประกาศ!! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส(ระดับนานาชาติ)Level 1
‹‹‹Closed”

 “ITF Coaching Beginner And Intermediate Players Course (Level 1)”
       (Course Dates : 29 Jan – 9 Feb 2018)
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม  »คลิ๊กที่นี่«
⇒ รายชื่อผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการอบรม »คลิ๊กที่นี่«
ตารางการอบรมผู้ฝึกสอน »คลิ๊กที่นี่«

 Factsheet   »Click here«
Name of Participant »Click here«
Level 1 Schedule »Click here«

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 


» 2017 «

 

♦ ประกาศ!! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส “Level 2” ‹‹‹Closed”

◊ LTAT “Coaching Advanced Players” (Formerly ITF Level 2) Course
 ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม »คลิ๊กที่นี่«
 รายชื่อผู้ฝึกสอนที่สมัครเข้าอบรม »คลิ๊กที่นี่«

  ประกาศ!! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส “Level 1” ‹‹‹Closed”

 LTAT Level 1 “Coaching Beginner & Intermediate Players” Course 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม »คลิ๊กที่นี่«
รายชื่อผู้ฝึกสอนที่สมัครเข้าอบรม »คลิ๊กที่นี่«

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ THANK YOU ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥