Download

แบบฟอร์ม


» 2018 «

” Emailed to: ltat_thai@ltat.org
LTAT Forms (แบบฟอร์ม)

»» School Leave of Absences (ใบลา)
»» Supporting Letter (ใบรับรอง)

ขึ้นทะเบียนบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนเทนนิส) 
»» กรอกประวัติผู้ฝึกสอนเทนนิส 
(PDF file) หรือ (Word file)
»» กรอกข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน (PDF file) หรือ (Word file)

Withdrawal Form (แบบฟอร์มถอนตัวจากการเเข่งขัน)

” แบบนี้ฟอร์มนี้ใช้สำหรับ ถอนตัวหลังจากระบบปิดการถอนตัวแล้วเท่านั้น “

»» ATF Juniors Withdrawal Form
»» ITF Juniors Withdrawal Form
»» LTAT Juniors Withdrawal Form
»» 
LTAT LATE WITHDRAWAL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ THANK YOU ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥